GRE

GRE eshte testi i vetem per shkolla biznesi apo kolegje qe ju lejon te kaloni pyetje brenda nje seksioni, te kthehesh serisht mbrapsht dhe te ndryshosh pergjigjen, si dhe te kontrollosh trajtimin e nje pyetje qe deshiron ti pergjigjesh me pare brenda nje seksioni.  

GRE karakterizohet nga lloje pyetjesh qe reflektojne menyren e te menduarit qe ju do te beni ne shkollet e biznesit apo kolegjet. 

  • Arsyetim verbal — mat aftesine tuaj per te analizuar dhe vleresuar materialet e shkruara dhe per te sintetizuar informacionin e marre prej tij, per te analizuar marredheniet midis pjeseve perbere te fjalise dhe per te njohur marredheniet midis fjaleve dhe koncepteve. 
  • Arsyetimi sasior — mat aftesine per zgjidhjen e problemeve, duke u bazuar ne konceptet baze te aritmetikes, algjebres, gjeometrise dhe analizes se te dhenave.
  • Shkrimi analitik — mat aftesite e te menduarit kritik dhe shkrimit analitik, vecanerisht aftesine tuaj per te artikuluar dhe per te mbeshtetur qarte dhe me efikasitet ide komplekse.